Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPEEDWAY SHOP CENTER”
§ 1 Wstęp

 1. Sklep internetowy „SPEEDWAY SHOP CENTER” dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.speedwayshopcenter.pl/ prowadzony jest przez RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133671068, REGON: 180808426, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000408494, kapitał zakładowy: 15 000,00 zł.

 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków sprzedaży i dostaw Rzeczy oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego. Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli Strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.

 3. Do kształtowania treści stosunku prawnego w zakresie sprzedaży i dostaw Rzeczy oferowanych przez Sprzedającego opartego na niniejszym Regulaminie nie będą miały zastosowania wzorce umowne Kupującego, choćby zostały spełnione warunki z art 384 Kodeksu cywilnego. Ponadto, nie będą wiązać Sprzedającego jakiekolwiek ogólne warunki umów (lub dokumenty o podobnym znaczeniu) doręczane przez Kupującego, a nawet mimo doręczenia, nie będą traktowane jak oferta.

 4. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem http://www.speedwayshopcenter.pl/ odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym Sprzedającego, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Regulamin ma zastosowanie do wszelkich Umów i zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia lub oświadczenia dokonane pomiędzy Stronami.

 6. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

6.1. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów).

6.2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia Umowy w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedającym zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.


§2 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny - RABAK sp. z o.o. , ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów.

 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem http://www.speedwayshopcenter.pl/platnosc-i-dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 4. Dane kontaktowe- RABAK Sp. z o.o. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów., e-mail: ___________, telefon:_________.

 5. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://www.speedwayshopcenter.pl/platnosc-i-dostawa.

 7. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

 8. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

 9. Klient – Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.), dalej jako:„k.c.”

 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.(Dz. U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn.zm.)

 12. Konsument – Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 13. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 14. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 15. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

 16. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Rzecz w posiadanie.

 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://speedwayshopcenter.pl/platnosc-i-dostawa.

 18. Prawo konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość Rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 20. Przedmiot umowy – Produkty i dostawa będące Przedmiotem umowy.

 21. Przedmiot świadczenia – Przedmiot umowy.

 22. Punkt odbioru – miejsce wydania Rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.

 23. Rzecz (Produkt)– rzecz ruchoma mogąca być lub będąca Przedmiotem umowy.

 24. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://speedwayshopcenter.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 25. Sprzedający: RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133671068, REGON: 180808426, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000408494, kapitał zakładowy 15 000,00 zł.

 26. Strony – Sprzedający i Kupujący.

 27. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 28. Termin realizacji Zamówienia – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje Zamówienia złożone przez Kupującego w Sklepie, powierzy zamówione Rzeczy przewoźnikowi, oraz dostarczy zamówione Rzeczy do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu.

29. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku Kupujących, która została zawarta w formie przewidzianej przez prawo, w tym na skutek Zamówienia, na mocy której Sprzedający przenosi własność Rzeczy na Kupującego.

30. Wada Rzeczy– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

31. Wada fizyczna – niezgodność Rzeczy sprzedanej z Umową, a w szczególności jeśli Rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6) nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na Rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.

32. Wada prawna – sytuacja, kiedy Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

33. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub innej osoby, podmiotów prawidłowo umocowanych w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia Umowy o treści i formie wskazanej w Regulaminie, złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania Rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

34. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Speedway Shop Center.


§3 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

 2. Miejsce wydania Rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Rzeczy oraz koszty jej dostarczenia.

 5. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

7.1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

7.2.dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania Rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu http:/speedwayshopcenter.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

 5. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 6. Kupujący zobowiązany jest do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.


§ 4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje na zasadach określonych poniżej.

 2. Dostawa Rzeczy będzie odbywać się w oparciu o Zamówienia złożone przez Kupującego.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

4. Niezbędnym elementem procedury złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w końcowej fazie składania Zamówienia. Niezaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży Rzeczy na mocy niniejszego Regulaminu.

5. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Kupującego będącego osobą fizyczną jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia i oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Kupującgo, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w końcowej fazie składania Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia.

6. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1) dodanie do koszyka Produktu;

2) wybór rodzaju dostawy;

3) wybór rodzaju płatności;

4) wybór miejsca wydania Rzeczy;

5) złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Konsumenta.

8. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

9. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia. Sprzedający potwierdzając przyjęcie Zamówienia złożonego przez Klienta ma prawo do dokonania jednostronnej modyfikacji Zamówienia Klienta w zakresie rodzaju, ilości zamówionych Rzeczy oraz terminu dostawy. Modyfikacja Zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest wiążąca dla Klienta.

10. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

11. Realizacja Zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

12. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

13. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 3 pkt 7.2.

14. Z chwilą wydania Rzeczy Kupującemu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Rzeczy.

15. Wszelkie dostarczone do Kupującego Rzeczy pozostają własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego całości ceny za Rzecz. Przedmiotowe zastrzeżenie nie uprawnia Kupującego do zwrotu, odmowy lub opóźnienia płatności.

16. Jeżeli Kupujący opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych Sprzedającemu wynikających z jakichkolwiek Umów, do których znajdzie zastosowanie Regulamin, to wszelkie roszczenia Sprzedającego wynikające z Umów łączących Sprzedającego z Kupującym stają się natychmiast wymagalne, a Sprzedający może powstrzymać się, do czasu uregulowania płatności przez Kupującego z wydaniem Kupującemu przedmiotu jakiejkolwiek Umowy łączącej Sprzedającego z Kupującym; powstrzymanie się przez Sprzedającego z wydaniem Kupującemu Przedmiotu umowy nie będzie stanowiło przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu Umowy ani też podstawy do powstrzymania się Kupującego ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego wobec Sprzedającego. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają innych uprawnień Sprzedającego, w szczególności nie wyłączają żądania odsetek za czas opóźnienia.

17. Do zawierania Umów pomiędzy Sprzedającym a Klientem w oparciu o Regulamin wyłączone jest stosowanie art. 68 (1) oraz art. 68 (2) k.c.


§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem http://speedwayshopcenter.pl, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła Rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będącej Przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie do odstąpienia od Umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 Prawa konsumenckiego.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

13.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

13.2 w której Przedmiotem świadczenia jest Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13.3. w której Przedmiotem świadczenia jest Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

13.4. w której Przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

13.5. w której Przedmiotem świadczenia są Rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

13.6. w której Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

13.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

13.8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§6 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. Roszczenie z tytułu rękojmi składane jest na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu http://speedwayshop.pl/strona/zwroty-wymiana-reklamacje, który po uzupełnieniu wraz z paczką pocztową lub kurierską należy wysłać na adres RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów.

 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 5. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 6. Konsument jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, może:

6.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

6.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Konsument jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, może również:

9.1. żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad;

9.2. żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. W przypadku, jeżeli Rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

13. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania Rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

14. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 pkt 12.

15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Rzecz wadliwą w razie wymiany Rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

16. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

16.1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

16.2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

16.3. żądania wymiany Rzeczy na wolną od wad;

16.4. żądania usunięcia wady.

Brak ustosunkowania się przez Sprzedającego do roszczenia Konsumenta w ww. terminie traktowany jest jako uznanie oświadczenia lub żądania Konsumenta za uzasadnione.

17. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Rzeczy Konsumentowi.

18. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Rzeczy Konsumentowi.

19. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności Rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej Rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

20. W terminach określonych w § 6 pkt 17-18 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Rzeczy lub usunięcia wady.

21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

22. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się § 6 pkt 17-18, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

23. Jeżeli z powodu wady Rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

24. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

25. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupująego będącego osoba fizyczną jest RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów, NIP: 8133671068, REGON: 180808426, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000408494 (dalej jako: „Administrator”).

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Kupujący będący osobą fizyczną może skontaktować się z Administratorem danych osobowych pisząc na adres: ________________________

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi:

a) imiona i nazwiska,

b) adres zamieszkania,

c) adres prowadzenia działalności gospodarczej,

d) adres elektroniczny, w szczególności adres poczty elektronicznej,

e) numery telefonów kontaktowych,

f) nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

5. Dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną będą przetwarzane w celu:

a) zawierania i wykonywania z Kupującymi Umów,

b) ujawniania zawartych Umów w odpowiednich księgach i dokumentach,

c) wysyłania Kupującemu informacji handlowych, ofert, zaproszeń do składania ofert i materiałów marketingowych Sprzedającego,

d) wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji,

e) wyrażenia opinii o zawartej Umowie.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie rejestracji Kupującego w Sklepie jest udzielona zgoda, w przypadku zakupu Rzeczy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Umowy. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Kupującego lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora). W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Kupującego opinii o zawartej Umowie, podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Kupującego.

7. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży Rzeczy, jak też ich wysyłki oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.

8. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności firmy obsługujące Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rzeczoznawcy, dostawcy Rzeczy. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.

10. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną mogą być podejmowane wobec niego zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.speedwayshopcenter.pl/strona/polityka_prywatnosci.


§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (speedwayshopcenter.pl/regulamin). Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. Przelew wierzytelności przysługującej Klientowi wobec Sprzedającego jest wyłączony, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na taki przelew, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

6. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym Klientem, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązaniu sporu, sprawę rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedającego.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat RABAK sp. z o.o.

ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów

adres e-mail kontakt@cutline.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów