Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Podstawowe cele Polityki Prywatności1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.speedwayshopcenter.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”), w tym jego podstron, którego właścicielem oraz administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonownia Serwisu Internetowego jest RABAK sp. z o.o., ul. Strażacka 9a, 35-312 Rzeszów, NIP:8133671068, REGON: 180808426, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000408494, kapitał zakładowy: 15 000,00 zł „dalej jako: „Administrator”.

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na podany wyżej adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: _________.

2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności za Użytkowników Serwisu Internetowego uważa się korzystające z Serwisu Internetowego osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dalej jako: „Użytkownicy”.

3. Niniejsza Polityka Prywatności wjaśnia w jaki sposób Administrtor korzysta z danych osobowych Użytkowników, jak je gromadzi i przechowuje. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie Internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkowaniach w tym przy składaniu przez Użytkowników zamówień na produkty oferowane przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego.

4. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza wyrażenie zgody na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiazującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, przy uwzględnieniu zasad i standardów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

6. Administator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, w szczególności zapewnia, że dane osobwe Użytkowników zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator dba o to, aby dane Użytkowników były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:

1) rejestracji konta w Serwisie Internetowym - utworzenia indywidualnego konta i zarządzani tym kontem,

podstawa prawna: udzielona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a RODO);


2) dokonywania zakupów produktow oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, uzyskania opinii Użytkowników na temat obsługi, składania i realizacji zamówień złożonych przez konto za pośrednictwem Serwisu Internetowego, obsługi złożonej reklamacji,

podstawa prawna: wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);


3) odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym także w celach analitycznych i statystycznych,

podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


4) przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów,

podstawa prawa: udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


5) w przypadku zgłoszonych przez Użytkownika ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez Administratora roszczeń wobec Użytkownika,

podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczenimi (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);


6) wysyłania do Użytkownika reklam dopasowanych do preferecji poszczególnych Użytkowników, prowadzenia analizy aktywności Użytkowników - w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookies,

podstawa prawna: wyrażona zgoda na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


7) w celu wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z przepisów prawa,

podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).


2. Administrator może również rejestrować dane osobowe Użytkowników w przypdku kontaktu ze strony Użytkownika w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w oparciu o dane kontaktowe podane w Serwisie Internetowym.

3. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celach technicznych, administracyjych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, jak również w celach analitycznych i statystycznych.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane Użytkowników:

a) imiona i nazwiska,

b) adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

c) adres prowadzenia działalności gospodarczej,

d) adres elektroniczny, w szczególności adres poczty elektronicznej,

e) numery telefonów kontaktowych,

f) nazwę firmy, siedzibę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)


5. Samo przeglądanie Serwisu Internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.


6. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.


7. W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu Internetowego złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodwany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.


Okres przetwarzania danych osobowych


Okres przetwarzania przez Administatora danych osobowych Użytkowników jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych i wygląda następująco:


1) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Użytkownika tej zgody;
2) w przypadku, przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Adminstratora, okres przetwarzania daych osobowych trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się przez Użytkownika dalszemu przetwarzaniu;
3) w przypadku przetwarzania danych osobowych z powodu konieczności ich przetwarzania z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają właściwe przepisy prawa;
4) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną - wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa Użytkowników w odniesieniu do danych osobowych


W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, w zależności od warunków określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych;

2. prawo sprostowania danych;

3. prawo usunięcia danych;

4. prawo ograniczenia przetwarzania danych.


Administrator zwraca uwagę, że prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują jedynie w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO.


5. prawo przenoszenia danych – prawo to jednak przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika lub wykonanie umowy;

6. prawo sprzeciwu – prawo to przysługuje gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

7. prawo cofnięcia zgody – prawo to przysługuje gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika;

8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przekazywanie danych osobowych Użytkownika


1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora na podstawie przepisów prawa. W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie Internetowym, Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do podmiotów obsługujących Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym, dostawców, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków i innych operatorów płatności.


2. W przypadku współdziałania Administratora z koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W wyżej opisnej sytuacji dane Użytkowników są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator wykorzystuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w sposób bezpieczny, zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.


    3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.Zarządzanie plikami cookies

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W takim jednak przypadku nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań oraz odpowiedniego dostosowania treści znajdujących się w Serwisie Internetowym oraz oferty margetingowej do tych preferencji.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego i przeznaczone są do korzystania z Serwisu Internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania Serwisu Informatycznego, a następnie podczas kolejnej wizyty Użytkownika są wysyłane z powrotem do Serwisu Informatycznego, z którego zostały pobrane lub z innego który rozpoznaje dany plik cookie.

3. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika ani też celowo nie wpływają na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo.

4. Prawdopodobnie przeglądarka Użytkownika jest skonfigurowana domyślnie do akceptowania wszystkich plików cookies, istnieje jednak możliwość aby samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu Intrnetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

11. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na korzystanie z plików cookies. Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies nie wpłynie na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, dokonane przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies nie oznacza, że Użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwiu Internetowego, nie będą one jednak dopasowane do potrzeb i preferencji Użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Profilowanie

Dzięki wykorzystaniu technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Administrator może zadbać aby wyświetlane Użytkownikom treści lepiej odpowiadały potrzebom Użytkowników.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu związanym z ewentualną możliwością wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów